გაეროს რეკომენდაციები იმ ჟურნალისტებისათვის, ვინც ნარკოტიკების თემას აშუქებს

Posted on August 9, 2010

0თქვენი პუბლიკაცია ზიანის ან უარყოფითი შედეგის მომტანი იქნება , თუ ის შეიცავს:

  1. არაზუსტ ტერმინოლოგიას ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, მაგ: ნარკოტიკების ხელოვნური დაყოფა ე.წ. „მსუბუქ „ და „მძიმე“ ნარკოტიკებად. ყველა ნარკოტიკი მავნებელია და აკრძალულია გაეროს კონვენციით;
  2. ცნობებს წარმატებული და სახელგანთქმული ადამიანის მიერ ნარკოტიკების მოხმარების შესახებ.
  3. ნარკოტიკებისათვის ხოტბას კინოფილმებში, სიმღერებსა თუ სარეკლამო პროდუქციაში;
  4. ინფორაციას  იმ მოგებაზე, რომელიც ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობას მოჰყვება;
  5. ინფორმაციას ნარკოტიკების საბაზრო ღირებულების შესახებ;
  6. ნარკოტიკების არასამედიცინო მიზნით მოხმარების ლეგალიზაციის პროპაგანდას.